Klachtenregeling 

Onze scholen willen (oud-)leerlingen en ouders een goed en veilig klimaat bieden door goede contacten met hen te onderhouden. Voor (oud-)leerlingen kunnen er situaties denkbaar zijn waarin een klacht kan ontstaan of waarin zij bepaalde zorgen hebben die niet gemakkelijk met anderen gedeeld kunnen worden.

• Bij een klacht vragen wij u eerst uw klacht te bespreken met de desbetreffende persoon. Als de klacht niet voldoende wordt opgelost in dit gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de desbetreffende persoon en aankondigen dat u dit gaat bespreken met zijn of haar leidinggevende.
• Mocht het voorgaande niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school.
Dit zijn Linda de Graaf en Marjolijn van Luit. Telefoon 035-6915237, e-mail l.degraaf@collegedetrappenberg.nl en m.vanluit@de-trappenberg.nl.
Leerlingen en oud-leerlingen die zorgen hebben die zij niet met ouders en/of de leerkracht kunnen delen, kunnen rechtstreeks een afspraak maken met de vertrouwenspersoon.
• In veel gevallen worden klachten in een gesprek met de interne vertrouwenspersoon naar tevredenheid afgehandeld. U kunt advies krijgen hoe verder te handelen of u kunt doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon van DKP Onderwijsgroep.
• Afhankelijk van de situatie kan het ook noodzakelijk zijn om direct contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van DKP Onderwijsgroep .
• Mocht bespreking van uw klacht door de externe vertrouwenspersoon niet tot een oplossing leiden, dan kan er een formele klacht ingediend worden bij het college van bestuur van DKP Onderwijsgroep (bestuur@dkponderwijsgroep.nl) of bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO): Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
070-386 16 97 of info@gcbo.nlwww.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Het college van bestuur resp. de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs zal de klacht in behandeling nemen volgens procedure klachtencommissies van de GCBO (zie voor procedure:
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl).

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij Meldpunt vertrouwensinspecteurs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900-1113111.